Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
[11/05/2016 09:49:57]

Ngày 05/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BYT Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. (Nội dung thông tư và danh mục đính kèm)