Thủ tục gia nhập
[05/10/2017 09:36:51]

1. Đối tượng kết nạp làm Hội viên Hiệp hội
Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Dược theo quy định của pháp luật Việt Nam; có đủ tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Hiệp hội, có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội thì làm đơn gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Hiệp hội quy định.

a) Hội viên chính thức:

- Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Dược theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhưng không phải là doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh là công ty liên doanh hoặc có 100% vốn nước ngoài, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội;

- Các đơn vị, tổ chức pháp nhân hoặc các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục đóng hội phí gia nhập Hiệp hội và nhận được thẻ hội viên của Hiệp hội;

- Hội viên là pháp nhân (tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật) cử người đại diện của mình tại Hiệp hội, người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của hội viên trong hoạt động của Hiệp hội, trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm phải có đủ thẩm quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó, khi thay đổi người đại diện, hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội, chậm nhất không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

b) Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam chưa có đủ điều kiện là hội viên chính thức của Hiệp hội và các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Dược theo quy định của pháp luật, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội;

c) Hội viên danh dự: Công dân, tổ chức của Việt Nam không có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hiệp hội nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí mời làm hội viên danh dự của hiệp hội.

2. Hồ sơ đăng ký gia nhập
- Đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Ban thường trực Hiệp hội quy định.
- Bản sao giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 ảnh của người đại diện (đối với tổ chức) hoặc sơ yếu lý lịch tự khai, tự chịu trách nhiệm và 01 ảnh (đối với cá nhân) gửi Văn phòng Hiệp hội.

3. Lệ phí gia nhập
Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân gia nhập Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội sẽ có quyết định kết nạp hội viên.

Doanh nghiệp đóng lệ phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Văn phòng Hiệp hội trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chủ tịch Hiệp hội thông báo kết nạp.
Phí gia nhập hội viên theo quy định của Hiệp hội là 3 triệu đồng/ hội viên


4. Quyết định công nhận là Hội viên
Doanh nghiệp được công nhận hội viên chính thức trong thời gian không quá 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Hiệp hội nhận được lệ phí gia nhập.
5. Hội phí áp dụng từ năm 2012(đã thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hiệp hội khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016 họp ngày 04/11/2011 tại Hà Nội )
Hội viên đóng phí hàng năm với mức tính theo doanh thu sản xuất kinh doanh của năm trước
- Doanh nghiệp có doanh thu SXKD của năm trước dưới 100 tỷ đồng: mức đóng hội phí của năm sau là: 05 triệu đồng/năm.
- Doanh nghiệp có doanh thu SXKD của năm trước từ 100 đến dưới 200 tỷ đồng: mức hội phí của năm sau là: 10 triệu đồng/năm.
- Doanh nghiệp có doanh thu SXKD của năm trước từ 200 đến dưới 300 tỷ đồng: mức hội phí của năm sau là: 15 triệu đồng/năm.
- Doanh nghiệp có doanh thu SXKD của năm trước từ 300 đến dưới 500 tỷ đồng: mức hội phí của năm sau là: 20 triệu đồng/năm.

- Doanh nghiệp có doanh thu SXKD của năm trước trên 500 tỷ đồng: mức hội phí của năm sau là: 30 triệu đồng/năm.