Trả lời các câu hỏi tại các Hội nghị giao ban công tác Dược & Mỹ phẩm và phổ biến văn bản QPPL năm 2014
[20/07/2015 10:03:21]

Tại Hội nghị giao ban công tác dược & mỹ phẩm và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và năm 2014, một số đơn vị đã có câu hỏi liên quan đến các vướng mắc khi triển khai các văn bản QPPL trong lĩnh vực dược & mỹ phẩm.

Để giúp các đơn vị triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dược & mỹ phẩm, Cục quản lý Dược đã tổng hợp và trả lời toàn bộ các câu hỏi có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Cục.

Nội dung chi tiết các câu hỏi và trả lời tại Hội nghị nêu trên được đính kèm.