Ban hành bản bổ sung Dược điển Việt Nam IV
[20/07/2015 09:55:01]

Ngày 17 tháng 06, Bộ Y tế ký ban hành quyết định số 2410/QĐ-BYTvề việc ban hành " Bản bổ sung Dược điển Việt Nam IV". “Bản bổ sung Dược điển Việt Nam IV” bao gồm 188 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc:

- 115 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược;

- 43 tiêu chuẩn về dược liệu;

- 13 tiêu chuẩn về vắc xin;

- 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;

- 9 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Bản bổ sung Dược điển Việt Nam IV có hiệu lực từ ngày 01/10/2015. Những quy định trước đây trái với quy định của Bản bổ sung Dược điển Việt Nam IV đều bãi bỏ.