Tên công ty:
Son La Pharmaceutical Company
Địa chỉ:
63 Lo Van Gia Str - Son La Citytown - Son La Province.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Quang Thi Tien
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức