Tên công ty:
Ha Tay Pharmaceutical Joint stock Company(Hataphar)
Địa chỉ:
80 Quang Trung Str - Ha Dong - Ha Noi
Điện thoại:
84 43 3824685
Fax:
84 43 3829054
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Le Van Lo
Giới thiệu:

Main activities: Manufacturing, trading pharmaceutical products, cosmetics and medical equipments.
Exporting, importing pharmaceutical products, cosmetics, functional food and medical devices.

Nguyên tắc đạo đức