Tên công ty:
Center of Pharmaceuticals and Cosmetics
Địa chỉ:
95 Lang Ha Str - Ba Dinh Dist - Ha Noi
Điện thoại:
84 4 38561030
Fax:
84 4 38561030
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Nguyen Viet Hung
Giới thiệu:

Main activities: Trading pharmaceutical products, cosmetics.

Nguyên tắc đạo đức