Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của doanh nghiệp hàng tháng báo cáo Chính Phủ.
[23/07/2015 15:32:40]

   Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014, về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015" Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong đó có việc tổng hợp các khó khăn vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, giải quyết; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này.

 

   Ngày 23/06/2015 phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam có công văn số 1409/PTM-VPHH gửi Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam về việc để nghị Hiệp hội tổng hợp các khó khăn vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp phát sinh trong tháng gửi về văn phòng công tác Hiệp hội/VCCI bằng cả hai đường bưu điện và email(file word) trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ(biểu mẫu đính kèm)

   Hiệp hội đề nghị doanh nghiệp hội viên nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị gửi ý kiến về văn phòng Hiệp hội trước ngày 25 hàng tháng để Hiệp hội tổng hợp gửi VCCI.

   Ý kiến xin gửi về: Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, 12 Ngô Tất Tố, P.Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 3 8465223, fax: 04 3 8465224, Email: office@vnpca.org.vn

Newsletter

Sign up to receive information periodically