Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thông thoáng cho Doanh nghiệp, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật Dược.

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 11597/QLD-KD ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Cục quản lý Dược về việc đề cử doanh nhân tham gia bình xét danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2019  theo đề nghị tại công văn số 1265/PTM-TĐKT ngày 06/6/2019 của Phòng Thương mại cà Công nhiệp Việt Nam.

Thực hiện văn bản số 2880/VPCP-TCCV ngày 31/2/2019 của văn phòng chính phủ về việc tổ chức giải thưởng "Ngôi sao thuốc Việt" và quyết định số 3441/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" giai đoạn II, Bộ Y tế tổ chức bình chọn và trao tặng giải thưởng "Ngội sao thuốc Việt" lần thứ 2 năm 2019 cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc và các thuốc sản xuất trong nước.

Năm 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục tổ chức Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI 2019). Đây là chương trình thường niên, được Chính phủ giao cho VCCI tổ chức từ năm 2016 theo thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/05/2019.

Việc tham gia và được vinh danh tại CSI 2019 đồng nghĩa với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp được ghi nhận bởi Chính phủ, các bộ, ban ngành và các cơ quan quản lý, từ đó nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để đăng ký tham gia chương trình, doanh nghiệp chỉ cần khai bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững. Đây cũng chính là tiêu chí để đánh giá, xếp hạng mức độ bền vững của doanh nghiệp. Năm nay, bộ chỉ số đã được tinh gọn từ 131 xuống còn 98 chỉ tiêu. 90% trong số đó là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật.

Khi tham gia chương trình, doanh nghiệp không phải đóng bất kỳ chi phí nào.

Theo thông báo tại công văn số 9220/QLD-ĐK của Cục QLD:

1. Kể từ ngày 15/6/2019, Cục QLD đã hoàn thành và đưa vào vận hành công cụ trực tuyến Duy trì hiệu lực 12 tháng giấy đăng ký lưu hành(TT-88)

2. Kể từ ngày 15/7/2019 Cục QLD sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành hoàn toàn qua công cụ trực tuyến.

3. Cơ sở đã nộp văn bản đề nghị duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành trực tiếp tại Cục QLD trước ngày 15/7/2019, các cơ sở phải thực hiện việc cập nhật lại đơn đề nghị duy trì bằng công cụ trực tuyến.

(Cụ thể hướng dẫn xem tại tài liệu đính kèm)

Ngày 20/3/2019, Cục Quản lý Dược có công văn số 3583/QLD-GT thông báo các đơn vị về việc Cục QLD triển khai hệ thống dịch vụ công cấp độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 để tiếp nhận và giải quyết 03 thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc nước ngoài và thuốc sản xuất trong nước; Tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc nước ngoài; Tiếp nhận hồ sơ thay đổi, bổ sung thông tin đối với thuốc đã kê khai, kê khai lại.

Sau quá trình triển khai song song hai hình thức: hồ sơ trực tuyến và hồ sơ bản giấy, cục QLD thông báo tới các đơn vị như sau:

1. Kể từ ngày 1/5/2019, sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cục QLD công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc trên cổng thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/congbogiathuoc/index

2. Thông tin giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai được công bố tại địa chỉ trên và thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại tại file công bố cũ đang có trên trang thông tin điện tử của Cục có giá trị pháp lý như nhau.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và cho các cơ sở đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thực hiện thủ tục để nghị đính chính thông tin thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN. Cục QLD triển khai thí điểm công cụ trực tuyến đề nghị đính chính thông tin trong quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc hồ sơ đăng ký thuốc bắt đầu từ 10/4/2019 đến 10/07/2019. Trong thời gian này doanh nghiệp nộp hồ sơ đính chính bằng văn bản đồng thời với hình thức trực tuyến. Sau ngày 10/7/2019 sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ đính chính bằng bản giấy.

Để thực hiện doanh nghiệp cần tạo tài khoản trực tuyến trước 1/6/2019 tại địa chỉ: http://dichvucong.dav.gov.vn mục đăng ký thuốc

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Cục QLD để giải quyết kịp thời hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng đăng ký thuốc(Ông Nguyễn Chiến Binh, ĐT: 0913035334)

Tiếp tục chương trình xét chọn doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín của các năm trước đây, với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ra công văn Số 842/BHXH-DVT thông báo về việc Thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn số 7740/BYT-QLD của Bộ Y tế.

Ngày 27/02/2019 Cục Quản lý Dược đã ban hành danh mục 1064 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại VN - Đợt 164

Chi tiết tại đây