VCCI_Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan
[31/08/2021 15:05:55]

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các thông tin chi tiết về chương trình như mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng, điều kiện tham gia, cách thức tham gia, quyền lợi và thông tin cung cấp cho doanh nghiệp khi tham gia chương trình...Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. 

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI đang lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo này. Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn - Mục Dự thảo. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu dự thảo nếu có ý kiến góp ý xin gửi tới VCCI trước ngày 14/9/2021  theo địa chỉ:     

  Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

  Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

  Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

  và cc cho Hiệp hội được biết qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn