Triển lãm Dược phẩm tại Ấn Độ
[13/08/2009 12:58:07]

    CPM Ấn độ vừa gửi thư đến Hiệp hội Sản xuất-kinh doanh Dược Việt nam, mời cáC Doanh nghiệp VIỆT NAM tham gia Triển lãm Dược phẩm tại Ấn độ , diễn ra từ 28-30 tháng 11 năm 2008 tại Trung tâm triển lãm Bombay , Mumbai , Ấn độ.

     Các Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung thư đính kèm và liên hệ với các Nhà tổ chức theo các địa chỉ trong thư, nếu có nhu cầu.