Triển khai xem xét kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước tại Nghị Định số 155/2018/NĐ-CP
[25/07/2019 10:17:42]

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thông thoáng cho Doanh nghiệp, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật Dược.

1.Một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 là việc thay đổi cơ chế quản lý giá thuốc từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm

2. Để đảm bảo thống nhất trong việc xem xét hồ sơ kê khai lại thuốc sản xuất trong nước, Cục quản lý Dược đề nghị Sở Y tế triển khai một số nội dung cụ thể.

Thông tin chi tiết file đính kèm

Cục quản lý Dược -Bộ Y tế đề nghị Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Cục quản lý Dược để kịp thời giải quyết./.