Triển khai công cụ trực tuyến đề nghị duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành theo quy định tại thông tư số 32/2018/TT-BYT
[17/06/2019 10:49:18]

Theo thông báo tại công văn số 9220/QLD-ĐK của Cục QLD:

1. Kể từ ngày 15/6/2019, Cục QLD đã hoàn thành và đưa vào vận hành công cụ trực tuyến Duy trì hiệu lực 12 tháng giấy đăng ký lưu hành(TT-88)

2. Kể từ ngày 15/7/2019 Cục QLD sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành hoàn toàn qua công cụ trực tuyến.

3. Cơ sở đã nộp văn bản đề nghị duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành trực tiếp tại Cục QLD trước ngày 15/7/2019, các cơ sở phải thực hiện việc cập nhật lại đơn đề nghị duy trì bằng công cụ trực tuyến.

(Cụ thể hướng dẫn xem tại tài liệu đính kèm)