Tình hình thị trường Dược phẩm từ 21/03/2012 đến 20/04/2012
[24/04/2012 10:47:56]

     Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung tương đối ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều có điều chỉnh giá (có tăng giá và có cả giảm giá) nhưng số lượng mặt hàng tăng hoặc giảm giá không nhiều và tỷ lệ tăng giá không đột biến.

   Qua khảo sát 12.695 lượt mặt hàng thuốc nội trong tháng có 65 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,51 %, với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 16 % và 28 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,22 % với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7,64 %.

   Qua khảo sát 12.695 lượt mặt hàng thuốc ngoại có 43 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,33% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 6,64%, có 33 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,28% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 5,85%.

   Qua khảo sát 40 lượt mặt hàng nguyên liệu trong tháng có 01 mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 2,5% với mức tăng trung bình là 5,5%, có 01 mặt hàng giảm giá, chiếm tỷ lệ 2,5% với tỷ lệ giảm trung bình 9%

(Cụ thể xem file đính kèm)