Tình hình thị trường Dược phẩm từ 20/05/2012 đến 20/06/2012
[27/06/2012 15:19:46]

   Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại có thay đổi nhưng không nhiều. Một số mặt hàng có điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ.

Qua khảo sát 4664 lượt mặt hàng, có một số mặt hàng điều chỉnh giá, cụ thể như sau:

- Thuốc nội: có 28 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0.6%  với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 9.37%; có 6 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,13% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 3.11%.

- Thuốc nhập ngoại: có 32 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,68% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 6,4%; có 15 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,32% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7,3%.

(Cụ thể xem file đính kèm).