Thực hiện các quy định Pháp luật về đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
[25/04/2022 11:01:17]

Ngày 21/4/2022 Hiệp hội Dn Dược Việt Nam nhận được công số 1846/BTNMT-TCMT về việc phối hợp triển khai thực hiện các quy định pháp luật về việc đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 69 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và Điều 38 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về đăng ký miễn trừ các chất POP theo quy định của Công ước Stockholm, Bộ tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng ký miễn trừ các chất POP với Ban thư ký Công ước trên cơ sở tổng hợp, đánh giá hiện trạng, dự báo nhu cầu nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các chất POP tại Phụ lục XVII Nghị định số 08/2022/NĐ-Cp của các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan (chi tiết danh mục các chất được nêu tại phụ lục 1 kèm theo công văn này).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Doanh nghiệp tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký miễn trừ các chất POP (nếu có nhu cầu nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất POP thuộc phụ lục XVII của nghị định số 08/2022/NĐ-CP làm nguyên liệu sản xuất trực tiếp) theo quy định tại khoản 2 và 3 điều 38 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cụ thể:
a)Các Dn lập hồ sơ đăng ký miễn trừ chất POP gồm:
- 01 Văn bản đăng ký miễn trừ chất POP thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (Chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo )
- 01 Báo cáo đăng ký miễn trừ chất POP thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục IXI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (Chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo )
- Kết quả quan trắc và giám sát môi trường gần nhất theo quy định của pháp luật.
b)Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 nghị định số 08/2022/NĐ-CP từ ngày 01/1/2023, tổ chức, cá nhân chỉ được phép nhập khẩu các chất POP theo quy định sau khi có thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất POP của Bộ tài nguyên môi trường. Do vậy để đản bảo không làm gián đoạn hoạt động NK, SX, KD của các DN, Bộ tài nguyên và Môi trường khuyến nghị các DN gửi hồ sơ đăng ký miễn trừ các chất POP trước ngày 30/9/2022 để thực hiện đánh giá hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ của Doanh nghiệp đề nghị gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện đến văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ tài nguyên Môi trường (Số 10 Tôn Tất thuyết, Quận Nam từ Liêm, Hà Nội) hoặc gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ tài nguyên môi trường theo địa chỉ: https://dichvucong.monre.gov.vn, cổng dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

Các Doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình NK, SX, sử dụng các chất POP và nhu cầu đăng ký miễn trừ các chất POP (theo phụ lục 2 đính kèm) gửi trực tiếp về Bộ tài nguyên môi trường trước ngày 16/5/2022 theo địa chỉ: Vụ Quản lý chất lượng môi trường, tổng cục môi trường, phòng B308, số 10 Tôn Tất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Liên hệ thông tin hướng dẫn trực tếp qua số điện thoại: 024.37956868/3218 hoặc 0904570111; (bà Đặng Thị Thùy Linh) email:linhdt@vea.gov.vn/linhht@gmail.com;