Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
[04/06/2019 11:31:12]

Ngày 22/11/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 35/2018/TT-BYT Quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Tài thông tư tại đây