Thông báo về việc tổ chức Lớp đào tạo "Hướng dẫn thực hiện quy định về hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc, NLLT liên quan phần hồ sơ pháp chế, dược liệu".
[02/06/2022 18:05:14]

Thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiễn thức chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong việc triển khai thực hiện các quy định của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực Dược, mỹ phẩm; thực hiện ý kiến chỉ đạo của  Lãnh đạo Cục quản lý dược.

Trung tâm đào tạo và hỗ trợ Doanh nghiệp dược, mỹ phẩm thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo "Hướng dẫn thực hiện quy định về hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc, NLLT liên quan phần hồ sơ pháp chế, dược liệu"

Thời gian, hình thức đào tạo, kinh phí và thủ tục đăng ký chi tiết trong file đính kèm.

Các Doanh nghiệp quan tâm liên hệ và đăng ký trực tiếp với Bộ phận văn phòng Trung tâm.