Thị trường dược phẩm từ 20/07/2010 đến 20/08/2011
[24/08/2011 10:17:21]

Đối với mặt hàng thuốc nội qua khảo sát Khu vực Hà Nội, trong số 10.031 lượt mặt hàng được khảo sát có 32 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,32%, với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 6,3% và 24 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,24% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 6,1%.

Đối với mặt hàng thuốc ngoại, trong tháng qua các mặt hàng thuốc nhập ngoại nhìn chung giá ổn định. Qua khảo sát 10.031 lượt mặt hàng có 30 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,30% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 6,4%, mặt hàng có 31 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,31% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 6,3%

Cụ thể xem file đính kèm