Quyết định số 53/QĐ-QLD về việc công bố 663 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt nam - Đợt 58
[13/08/2009 12:53:22]

  Ngày 06 tháng 03 năm 2008, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký ban hành Quyết định số 53/QĐ-QLD về việc công bố 663 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt nam- Đợt 58. Giấy phép lưu hành sản phẩm (MA) đã có tại Văn phòng Hiệp hội. Có tất cả 195 Doanh nghiệp có giấy phép trong đợt này. Các Doanh nghiệp liên hệ và nhận Giấy phép tại Văn phòng Hiệp hội. Danh sách các Doanh nghiệp và số lượng , xin xem ở File đính kèm

 Danh sách các Doanh nghiệp