Quyết định số 36/QĐ-QLD về việc công bố 271 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt nam-Đợt 108
[13/08/2009 12:52:58]

   Ngày 20/02/2008 , Cục trưởng Cục QLD đã ký ban hành Quyết định số 36/QĐ-QLD về việc công bố 271 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt nam - Đợt 108.Giấy phép lưu hành sản phẩm (MA) cho từng mạt hàng đã có tại Văn phòNG Hiệp hội. Các Doanh nghiệp liên hệ với Hiệp hội để nhận Giấy phép. Danh sách các Doanh nghiệp có Giấy phép và số lượng, xin xem ở File đính kèm.

 Danh sách Đợt 108