Quyết định phê duyệt đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam"
[10/05/2013 23:47:27]

BỘ Y TẾ

Số: 4824/QĐ-BYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  03  tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bảo hiểm y tế, Kế hoạch-Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý dược, Quản lý Khám, chữa bệnh; các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Chánh thanh tra Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị  trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                      

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Công đoàn ngành Y tế;

- Trung tâm Truyền thông, Giáo dục sức khỏe TW;

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Y tế Bộ Công an; Cục Quân y Bộ Quốc phòng;

- Sở Y tế Bộ Giao thông vận tải;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra BYT;

- Hiệp hội DN dược VN; Tổng hội YHVN;

- Hội dược học VN; Công TTĐT BYT;

- Lưu: VT, TT, KT.

BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Tiến