Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008-2010
[12/08/2009 12:30:38]
           Ngày 5 tháng 5 năm 2008,Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, đã ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008 -2010
       Theo đó, Tổng công ty Dược Việt nam chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Mẹ - công ty con. Các Công ty : Công ty Dược phẩm Trung ương 1, Công ty Dược phẩm Trung ương 2, Công ty Dược Trung ương 3 được Cổ phần hoá để chuyển thành Công ty Cổ phần trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối
       Chính phủ đã giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án, quyết định chuyển Tổng công ty Dược Việt nam sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - công ty con theo qui định tại Nghị định số 111/2007/NĐ-CP