Mời Góp ý Dự thảo Thông tư về thuốc phải thử tương đương sinh học(Dự thảo ngày 4.9.2021)
[17/09/2021 15:11:22]

Hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến  Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BYT quy định các thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ thử tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam(Bản Dự thảo ngày 4/9/2021).

Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý, góp ý xin gửi về Hiệp hội  trước ngày 30.9.2021 qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn để Hiêp hội tổng hợp gửi Cục QLD và VCCI.

Dự thảo tại đây: https://dav.gov.vn/info-document-272.html