Hiệp hội ký Quy chế xử lý vướng mắc với Cục Hải quan Thành phố Hải phòng
[05/05/2016 10:48:11]

   Triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo tình thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt nam và Cục Hải quan TP.Hải phòng đã khảo sát, tập hợp nhóm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan từ đó thống nhất cơ chế xử lý.

   Trên cơ sở biên bản ghi nhận cơ chế xử ký vướng mắc giữa Cục Hải quan thành phố Hải phòng và Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam ký ngày 30/03/2016 tại Cục Hải quan thành phố Hải phòng, ngày 26/04/2016 tại Văn phòng Hiệp hội, hai bên đã ký Quy chế xử lý vướng mắc giữa Cục Hải quan thành phố Hải phòng và Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam.

   Theo đó Hiệp hội là đầu mối tiếp nhận vướng mắc của các doanh nghiệp và phản ánh tới đầu mối tiếp nhận của Cục Hải quan TP.Hải phòng. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc phát sinh từ văn bản quy phạm pháp luật, Cục hải quan TP.Hải phòng sẽ báo cáo Tổng cục HQ để xử lý, đồng thời thông báo tới Hiệp hội trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc.

   Đối với các vướng mắc nghiệp vụ, thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Hải quan TP.HP: sẽ xử lý ngay và trả lời về Hiệp hội không quá 05 ngày làm việc. Đối với các phản ánh về chấp hành kỷ cương, kỷ luật, phiền hà sách nhiễu của cán bộ công chức hải quan: trường hợp đủ căn cứ, Cục HQ TP.Hải phòng sẽ xử lý ngay và thông báo kết quả xử lý tới Hiệp hội trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc.

(Kèm theo là danh sách đầu mối tiếp nhận phản ảnh vướng mắc)