GÓP Ý VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
[25/12/2020 11:13:59]

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi xin ý kiến đóng góp của doanh nghiệp đối với các Dự thảo để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu toàn văn dự thảo Tại đây và ý kiến gửi VCCI trước ngày 30/12/2020

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com