Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
[29/06/2021 10:00:42]

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu về thẩm quyền, hoạt động xử phạt, lập biên bản xử phạt; ban hành, hủy bỏ quyết định xử phạt; thời hạn thực hiện xử phạt trong các trường hợp đặc biệt; công khai thông tin xử phạt; hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt, tiền chậm nộp...Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. 

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý. Góp ý xin gửi trước ngày 10/7/2021

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com