Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 116, đợt lẻ 161, 162, 163, 164, 165 và thuốc nước ngoài đợt 64
[14/09/2009 14:44:51]
Hiện nay đã có giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 116, thuốc nước ngoài đợt 64 cấp bổ sung và giấy phép lưu hàng sản phẩm thuốc trong nước đợt lẻ theo các quyết định số 161, 162, 163, 164, 165 ngày 7/7/1009 của Cục Quản lý Dược.
Xin mời các công ty có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

--