Giấy phép lưu hành sản phẩm, thuốc sản xuất trong nước-đợt 107
[03/08/2009 16:31:22]

  Ngày 14/01/2008, Cục Quản lý Dược Việt nam đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-QLD về việc công bố 506 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt nam - Đợt 107. Giấy phép lưu hành sản phẩm (MA) đã có tại Hiệp hội Sản xuất-kinh doanh Dược Việt nam. Tuy nhiên, do đúng vào dịp nghỉ Tết, các Doanh nghiệp có thể đến nhận GPLHSP từ 12/02/2008. Danh sách cáC Doanh nghiệp và số lượng sản phẩm, xin xem ở File đính kèm

   File đính kèm