Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài đợt 67
[01/03/2011 14:32:24]
Hiện nay đã có giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài Đợt 67 ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-QLD, ngày 07/01/2010 của Cục Quản lý Dược.
Theo đó có 782 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam trong đợt này.

Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

Đề nghị các doanh nghiệp đến lấy giấy phép thực hiện Quy định giao Giấy phép lưu hành sản phẩm theo công văn số 258/HHD-HC của Hiệp hội Dược:
- Thời gian giao Giấy phép lưu hành sản phẩm cho các doanh nghiệp vào các ngày: thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 8h30 đến 11h, buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.
- Người đến nhận Giấy phép lưu hành sản phẩm có Giấy giới thiệu của doanh nghiệp, kèm bản sao chứng minh thư nhân dân của người đó đề Hiệp hội lưu khi giao Giấy phép lưu hành sản phẩm cho doanh nghiệp.

Xin trân trọng thông báo!

(Tin VPHH)