Đề nghị cung cấp thông tin phản ánh khó khăn, vướng mắc, hạn chế của quy định pháp luật
[06/04/2020 17:15:06]

Hiệp hội nhận được Công văn số 1202/TCT của tổ công tác của Thủ tướng chính phủ đề nghị phản ánh những vướng mắc, hạn chế của quy định pháp luật(mẫu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn...) gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển và đề xuất hướng tháo gỡ, hoàn thiện để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Tập trung vào các quy định trong một số lĩnh vực sau:

     1. Các quy định về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp

     2. Các quy định về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư

     3. Các quy định về tài chính, thuế, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

     4. Các quy định về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

     5. Các quy định về lao động việc làm, và an sinh xã hội

     6. Các quy định về hợp đồng, giải quyết tranh chap phát sinh trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp

     7. Các quy định về kiểm tra chuyên ngành

     8. Các quy định về dịch vụ bổ trợ tư pháp, tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp

     9. Các quy định đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0(trong đó lưu ý tới vấn đề chuyển đổi số quốc gia, các mô hình kinh doanh mới trên nền tang côn nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm, thương mại điện tử, tạo dung, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh số và xác thực điện tử, thanh tooán điện tử, quản lý thuế)

     10. Các quy định về phân cấp, phân quyền.

     11. Các quy định để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch bệnh covid-19 đến nền kinh tế.

     Đề nghị doanh nghiệp cho ý kiến phản ánh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ tập trung vào các vấn đề nêu trên trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, CV xin gửi về VPHH trước ngày 16/4/2020 để HH tổng hợp gửi Tổ công tác.(qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn )