Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan
[13/11/2020 11:19:03]

Nội dung dự thảo xem tại đây

Ý kiến góp ý xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan), địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội trước ngày 19/11/2020, bản mềm gửi qua địa chỉ thư điện tử: cuonghth@customs.gov.vn, thuyltt3@customs.gov.vn   
 
Và gửi một bản về cho Hiệp hội qua email: office@vnpca.org.vn