Cung cấp thông tin phục vụ hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp
[26/02/2021 11:19:00]

Hiệp hội nhận được công văn số 1082/BYT-PC của Bộ Y tế về việc đề nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp cung cấp thông tin phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

Hiệp hội đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin theo công văn số 09/HHD của Hiệp hội.

Các nội dung cung cấp để nghị gửi tới Vụ pháp chế - Bộ Y tế trước ngày 8/3/2021 theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba đình, Hà Nội, Người liên hệ Bà Trần Thị Xuân Hằng(ĐT: 0985900484, email: hangtx.pc@moh.gov.vn) và gửi kèm một bản cho Hiệp hội theo địa chỉ email: office@vnpca.org.vn để tổng hợp có ý kiến với Bộ Y tế.

Cac văn bản đính kèm :

 (1) Công văn số 09/HHD của Hiệp hội.

(2) Công văn số 154/KH-BYT về kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực y tế năm 2021.

(3) Công văn số 1082/BYT-PC về việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động  hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

(4) Phụ lục 1 Kế hoạch xây dựng VBQPPL về Y tế năm 2021 của BYT(chương trình chính thức)

(5) Phụ lục 2 Kế hoạch xây dựng VBQPPL về Y tế năm 2021 của BYT(chương trình chuẩn bị)