Công văn số 839/QLD-KD ngày 22 tháng 1 năm 2020 Vv trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
[04/02/2020 10:40:05]

Ngày 22 tháng tháng 1 năm 2020 Cục quản lý Dược đã có công văn số 839/QLD-KD trả lời các kiến nghị của doanh  nghiệp hội viên Hiệp hội theo công văn số 52/HHD ngày 5/12/2019 của Hiệp hội

Toàn văn bảng trả lời kiến nghị xem tại đây