Công văn số 19677/QLD-ĐK ngày 21/11/2019 về việc cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp trực tiếp bằng bản giấy vào hệ thống trực tuyến
[29/11/2019 15:03:12]

Ngày 22/11/2019 Cục QLD đã có công văn số 19677/QLD-ĐK hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật hồ sơ đăng ký gia hạn thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp bằng bản giấy lên hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/Đăng ký thuốc/Gia hạn đăng ký thuốc(TT-90) trước ngày 15/12/2019 hoặc thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày Cục QLD tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy đối với các hồ sơ nộp sau ngày ký công văn này.

Đối với hồ sơ đăng ký gia hạn nộp mới, Cục sẽ có văn bản thông báo và hướng dẫn sau.