Công bố thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai
[13/06/2019 10:20:14]

Ngày 20/3/2019, Cục Quản lý Dược có công văn số 3583/QLD-GT thông báo các đơn vị về việc Cục QLD triển khai hệ thống dịch vụ công cấp độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 để tiếp nhận và giải quyết 03 thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc nước ngoài và thuốc sản xuất trong nước; Tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc nước ngoài; Tiếp nhận hồ sơ thay đổi, bổ sung thông tin đối với thuốc đã kê khai, kê khai lại.

Sau quá trình triển khai song song hai hình thức: hồ sơ trực tuyến và hồ sơ bản giấy, cục QLD thông báo tới các đơn vị như sau:

1. Kể từ ngày 1/5/2019, sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cục QLD công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc trên cổng thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/congbogiathuoc/index

2. Thông tin giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai được công bố tại địa chỉ trên và thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại tại file công bố cũ đang có trên trang thông tin điện tử của Cục có giá trị pháp lý như nhau.