Các Văn bản QPPL về xuất xứ hàng hóa
[25/03/2015 10:18:19]

1. Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 Về việc Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá.

2. Thông tư số 07/2006/TT-BTM Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xư theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

3.Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 huớng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hoá XNK có xuất xứ không thuần tuý theo NĐ số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

4. Thông tư số 10/2006/TT-BTMSửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần tuý theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

5. Thông tư số 06/2011/TT-BCT Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

6. Thông tư số 01/2013/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi