Tên công ty:
Lang Son Pharmaceutical and Medical Equipment Join Stock Company
Địa chỉ:
No 2 Nguyen Du Str - Vinh Trai ward - Lang Son City
Điện thoại:
84 0253775145
Fax:
84 0253872401
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Ms Pham Thi Thong
Giới thiệu: