Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị hiệp hội doanh nghiệp có bản góp ý chung đồng thời phát động các doanh nghiệp hội viên đóng góp ý kiến. Bằng việc đóng góp ý này, các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ không chỉ góp phần định hình chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn 2021-2030, mà còn giúp đưa ra các chính sách cụ thể để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và thực sự hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Tờ trình và quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước. 

Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên nghiên cứu góp ý cho đề án, Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 28/8/2020 qua địa chỉ email office@vnpca.org.vn để Hiệp hội tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Nội dung tờ trình và quyết định xem tại đây

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Đề nghị doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Dự thảo. Góp ý xin gửi trước ngày 28/8/2020 về văn phòng Hiệp hội để tổng hợp và có ý kiến với Ban soạn thảo, theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn;  Gửi kèm một bản cho Cục Quản lý Dược, 138A Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội; email: qlgiathuoc@moh.gov.vn.

Ngày 14/7/2020 Hiệp hội nhận được công văn số 10370/QLD-KD của Cục QLD Vv đề nghị góp ý dự thảo Nghị định biểu thuế XK ưu đãi, biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định EVFTA. Vì sự quan trọng của DT bởi có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của DN nên VPHH rất mong các DN quan tâm nghiên cứu và góp ý kiến cho từng biểu thuế của DT nghị định.Do thời gian Cục QLD yêu cầu trả lời rất gấp nên mọi ý kiến góp ý của DN đề nghị gửi trực tiếp về Cục QLD (địa chỉ 138A Giảng võ, Ba đình, HN) trước ngày 16/7/2020. và gửi kèm cho VPHH.

 

Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu. Thông tư đã được ban hành gần 2 năm. Trong quá trình thực hiện Cục quản lý y dược Cổ truyền đã ghi nhận các ý kiến đề nghị sửa đổi. Để đảm bảo thông tư sau khi ban hành bám sát thực tế hoạt động đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu. Cục quản lý Y, Dược cổ truyền đang tiến hành lấy ý kiến góp ý sửa đổi thông tư nêu trên.

Đề nghị các doanh nghiệp cho ý kiến góp ý theo mẫu đề xuất của Cục QL Y dược cổ truyền(đính kèm). Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 15/07/2020 để Hiệp hội tổng hợp gửi Cục QL Y dược cổ truyền.

Ngày 18 /6/2020, Cục QLD tổ chức buổi họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo thông tư quy định về đăng ký lưu hành thuốc gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam do Thứ trưởng Trương Quốc Cường chủ trì. Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo và một số doanh nghiệp đang triển khai dự án gia công và chuyển giao công nghệ.
Buổi họp lấy ý kiến ở quy mô hẹp, ít doanh nghiệp tham dự. Hiệp hội nhận thấy, đây là dự thảo quan trọng về việc đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ có liên quan đến việc tham gia đấu thầu thuốc gia công, chuyển giao công nghệ tham gia đấu thầu vào các nhóm được quy định trong thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Vì vậy, Hiệp hội  gửi dự thảo thông tư tới các doanh nghiệp hội viên xin ý kiến góp ý để Hiệp hội tổng hợp có ý kiến với BYT trước khi dự thảo được thẩm định, ban hành. Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu cho ý kiến.  Ý kiến góp ý xin gửi qua email Hiệp hội: office@vnpca.org.vn trước ngày 26/6/2020.

Hiện Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Đề nghị doanh nghiệp có liên quan tham khảo và góp ý Dự thảo thông tư(nếu có). Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 27 tháng 4 năm 2020 qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.