Nhằm tăng cường sự hợp tác một cách có hiệu quả trong NCKH giữa các DN sản xuất , kinh doanh Dược phẩm với các Viện nghiên cứu , các Trường Đại học;
           Nhằm đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các Viện , Trường và của chính Doanh nghiệp vào sản xuất; một Hội thảo khoa học quốc gia mang tên "Hợp tác KH-CN giữa Viện , Trường và Doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh Dược phẩm" sẽ được tổ chức tại Hà nội vào cuối tháng 11 năm 2008