Báo cáo đánh giá 05 năm thi hành luật Dược
[29/04/2022 14:20:21]

Để kịp thời kiến nghị các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực dược. Đồng thời, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được cũng như các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn để từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược 2016

Bộ y tế đề nghị Quý Doanh nghiệp tiến hành tổng kết, đánh giá 05 năm việc thi hành luật Dược 2016 theo đề cương (gửi kèm công văn này)

Báo cáo của Quý Doanh nghiệp xin gửi về Hiệp hội Dn Dược Việt Nam trước ngày 10/5/2022; địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, P văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, bản mềm (file word) xin gửi về địa chỉ emai: office@vnpca.org.vn để Hiệp hội tổng hợp gửi Vụ pháp chế - Bộ Y tế.

Nguyên tắc đạo đức