Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời Nguyên tắc cơ bản sản xuất thuốc từ Dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010
[03/08/2009 16:14:15]

    Ngày 21/04/2008, Thứ trưởng Cao minh Quang đã ký, ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT về việc Ban hành quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ Dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010.

    Quy định này được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới
    Trong giai đoạn trước 31/12/2010, các cơ sở sản xuất thuốc từ Dược liệu đáp ứng các nguyên tắc tại Quy định về sản xuất thuốc từ Dược liệu mới đủ điều kiện hoạt động. Bộ Y tế giao cho Cục trưởng Cục Quản lý Dược có trách nhiệm xây dựng và ban hành "Danh mục kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc có nguồn gốc Dược liệu" để làm cơ sở tự kiểm tra và kiểm tra điều kiện sản xuất của các cơ sở sản xuất thuốc từ Dược liệu giai đoạn đến 31/12/2010.
     Toàn văn Quyết định và Quy định kèm theo , xin xem ở File đính kèm

Nguyên tắc đạo đức