Tên công ty:
Xuan Quang Oriental Pharmaceutical Company, Ltd.
Địa chỉ:
53/2 Dong Thach - My Thach - Long Xuyen City - An giang.
Điện thoại:
84 076 3831544 - 3832544
Fax:
84 076 3831386
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Mrs Nguyen Thi Thanh Thuy
Giới thiệu:

Main activities: Manufacture traditional drugs following family remedies

Nguyên tắc đạo đức