Tên công ty:
Vinh Quang Oriental Pharmaceutical Company, Ltd.
Địa chỉ:
209 Tran Hung Dao Str - Cho Moi Dist - An Giang Province.
Điện thoại:
84 076 3883179
Fax:
84 076 3887243
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Mr Trinh Van Be
Giới thiệu:

Main activities: Manufacture traditional pharmaceutical products following family remedies

Nguyên tắc đạo đức