Tên công ty:
Oriental Pharmaceutical Corporation(Fidopharm)
Địa chỉ:
558 Nguyen Trai - Ward.8 - Dist.5 - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
"Director: Pharm.Nguyen Huy Quang Chairman: Nguyen Minh Phuong"
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức