Tên công ty:
Kien Vuong Company ,Ltd.
Địa chỉ:
22 No.7 Str - Tan Tao Ward - Binh Tan Dist - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Diretor: Mr Nguyen Huu Quy
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức