Tên công ty:
Hoang Vu Trading Engineering & Services Company Limited
Địa chỉ:
36/6A D2 Street, 25 Ward, Bình Thạnh District, HCM City
Điện thoại:
(848) 3512 5670
Fax:
(848) 3512 5670
Email:
info@hoangvumachinery.com
Website:
www.hoangvumachinery.com
Người đại diện:
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức