Tên công ty:
Ha Nam Pharmaceutical Joint-stock Company
Địa chỉ:
34 Nguyen Van Troi Str - Phu Ly City - Ha Nam Province
Điện thoại:
84 0351 3852 715
Fax:
84 0351 3854143
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Nguyen Van Nhat
Giới thiệu:

Main products: Berberin, rheumatism pills, lung improvement syrup, vermifuge, throat lozenge…

Nguyên tắc đạo đức