Ngày 11/05/2016 Bộ y tế đã ký ban hành thông tư số 11/2016/TT-BYT Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Nội dung tham khảo các  file đính kèm

Ngày 06 tháng 5 năm 2016 Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có công văn số 2577/BYT-QLD về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn SĐK thuốc đăng ký lại. (Nội dung cụ thể theo công văn đính kèm)

Ngày 05/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. (Nội dung thông tư và danh mục đính kèm)

Ngày 05/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BYT Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. (Nội dung thông tư và danh mục đính kèm)