Tình hình thị trường dược phẩm từ 20/10/08 đến 20/11/08